Odporúčané produkty

AURA kľučka KSA 312A

AURA kľučka KSA 312A

NORMAL  

Set Deante Zorba + Nemezja - čierna

Set Deante Zorba + Nemezja - čierna

NOVINKA  

Alveus Niagara 30 BEIGE

Alveus Niagara 30 BEIGE

NORMAL  

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode hutirashop.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).
Zákazník dáva zaslaním objednávky a potvrdením akceptovania pri objednávke tovaru súhlas s týmito VOP a s spracovaním osobných údajov.

 

Predávajúci:
Hutira Slovakia s.r.o. Žiarská 46, 97251 Handlová
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne oddiel: Sro, vložka číslo 10438/R
IČO: 36297569
DIČ: 2020076553
IČ DPH: SK2020076553

 

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

Tovar:
Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu hutirashop.sk alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
vybraný spôsob platby,
vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.
Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.
Objednávku je možné stornovať bez poplatku, ak je vo fáze "Prijatá", a to iba v deň vystavenia objednávky. Stornovanie objednávky sa v každom prípade musí potvrdiť písomnou , či elektronickou formou do 24 hodín od objednania. Stornovanie objednávky po tomto termíne, alebo, ak je už objednávka vo fáze "Vybavuje sa" je možné iba po dohode s dodávateľom. Potvrdenie stornovania objednávky Vám bude zaslané na emailovú adresu uvedenú pri vytvorení objednávky.

 

3. Platobné podmienky

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. 
Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené v kategórií "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 

4. Dodacie podmienky

 

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne).
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 10 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.
V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Štandardná doprava tovaru v objednávkach v súhrnnej hodnote balíka nad 150€ bez DPH je zdarma.
Taktiež predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere.
Cenník prepravného závisí od hmotnosti vybraného produktu, resp. vybraných produktov. Cenník sa pohybuje v rozmedzí od 8 do 10 eur s DPH. Cena za prepravu 1ks batérií sa pohybuje od 4-5eu. Suma závisí od váhy balíka.
Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

 

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

6. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 

Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Každý tovar má pribalený potvrdený list, ktorý si skontrolujte pri rozbalení tovaru. Pokiaľ by sa Vám stalo že ho nemáte potvrdený kontaktujte nás a my Vám ho okamžite pošleme poštou. Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Reklamácia tovaru poškodeného pri doprave: prepravnou spoločnosťou - žiadame všetkých zákazníkov aby si pri prebratí tovaru skontrolovali či je objednaný tovar v poriadku. Prípadné škody (poškodený obal, poškodený tovar, iný tovar a podobne) je potrebné zapísať priamo u kuriéra. Len takto je možné riešiť vašu reklamáciu.

 

7. Ochrana osobných údajov

 

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. Č.:201414401.Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú používané výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu s zákazníkom. Prevádzkovateľ internetového obchodu hutirashop.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri vytváraní objednávky nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov.
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu hutirashop.sk súčasne zaväzuje, že na priania zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu okamžite po vybavení objednávky. Automatická doba uchovania pred vymazaním OÚ z databázy je 14dní.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

8. Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.